Ochrona danych osobowych RODO

Informacja o przetwarzaniu danych Klientów i Kontrahentów firmy ACME P.P.H.U Pierchała Jerzy
W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018r., przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) poniżej przekazujemy informacje spełniając tym samym obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO.

Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, związanych z procesem sprzedaży towarów i usług jest ACME P.P.H.U. Pierchała Jerzy z siedzibą w Rybniku (44-251) przy ulicy Strażackiej 60a.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:

1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy,

2. mailowo na adres : rodo@acme.pl

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail rodo@acme.pl lub na adres siedziby Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ponadto, informujemy, iż:

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą firmą, prowadzenia akcji marketingowych, obsługi Państwa zakupów, dochodzenia ewentualnych roszczeń a także realizacji wiążących Państwa z firmą umów i porozumień. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią, zgodnie z RODO:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa reklamacji);

b. art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze,

c. art. 6 ust. 1 lit. f) – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej w tym dochodzenia roszczeń i windykacji należności,

d. art. 6 ust. 1 lit. a) – jeśli Pan/Pani wyrazi stosowną zgodę – także do celów przesyłania informacji handlowej, w celach marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody (elektronicznej, telefonicznej)

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych w pkt. 1, celów:

a. w zakresie realizacji postanowień umów, porozumień lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających a przewidzianych przepisami prawa;

b. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okresy przewidziane odpowiednimi przepisami prawa;
c. w celach statystycznych, archiwizacyjnych i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż wynika to z celu takiego działania;
d. na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

3. Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługowo-handlową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a. naszym kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w punkcie 1,

b. innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z Administratorem przy realizacji usług,

c. dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych),

d. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO).

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

a. nazwa firmy,

b. adres do wystawienia faktury,

c. NIP lub PESEL,

d. adres korespondencyjny,

e. telefon kontaktowy,

f. adres dostawy,

g. adres mailowy.

5. Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie będą istniały ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub zgody na cele marketingowe ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz w sposób tak samo łatwy jak jej wyrażenie.
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Z uprawnień wynikających z pkt. 6 możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy) lub elektronicznie na adres rodo@acme.pl

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 1 lit. a) ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania i wykonywania stosownych umów np. sprzedaży towarów i usług. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.